Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften.

Faglig leder er den som har ansvaret for lærlingen eller lærlingene. Det er også denne personen godkjenningen som lærebedrift er knyttet til. Faglig leder skriver under på lærekontrakt og har det overordnede ansvaret for at lærlingen får opplæringen hun eller han har krav på. Veileder og faglig leder kan være samme person.

Her kan du lese mer om oppfølging av lærlinger, og hvem som har ansvar for hva.

Faglig leders arbeidsoppgaver

 • Ivaretar arbeidsgiveransvaret
 • Oppnevner instruktør/er på arbeidsplassen og følger opp denne
 • Lager opplæringsplan for læreløpet
 • Organiserer opplæringen slik at den oppfyller læreplanens krav innenfor virksomhetens rammer
 • Tilrettelegger for veiledning i arbeidstiden
 • Tilrettelegger for dokumentasjon av opplæringen i arbeidstiden
 • Avklarer lærlingens og virksomhetens forventninger sammen med instruktør
 • Holder kontakt med instruktøren/e for å holde seg orientert om hvordan læreforholdet forløper
 • Sammen med instruktøren gjennomføre skriftlig vurderingssamtale, minimum hvert halvår med lærlingen, eller i forkant av bytte av læreplass
 • Sammen med instruktør, så tidlig som mulig, vurdere lærlingens egnethet i forhold til faget/yrket
 • Samarbeider med opplæringskontoret
 • Registrerer fravær

Ta kontakt med Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS her om du har spørsmål.