Gjengivelse av dokument fra fylkesmann.

Fylkesmannen i Buskerud har i brev av 16.03.16 mottatt din forespørsel i henhold til ovennevnte. I brevet er det opplyst at «Det er en utfordring for kommunene å skulle kunne nyttegjøre seg verdiskapningen uten at lærlingene har ansvar for medikamenthåndtering». Det vises også til Helsepersonelloven § 5 annet ledd (Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring), og at lærlinger er ansatt som arbeidstakere på lik linje med øvrige ansatte i virksomheten.

Tolkning av myndighetskrav

I brevet er det en forespørsel om hvordan gjeldende myndighetskrav tolkes på dette området og hvordan vi stiller oss til at «Virksomhetsleder påser at nødvendig opplæring er gitt og at lærlingene får skriftlig individuell delegasjon i forhold til legemiddelhåndtering?»

I forskrift om legemiddelhåndtering er det i henhold til § 5 fjerde ledd «Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven § 5 annet ledd.»

Det er i utgangspunktet Helsedirektoratet som er rette instans når det gjelder hvordan gjeldende myndighetskrav skal forstås.

Kompetanse må vurderes individuelt

Det er i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 tredje ledd «Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres.» Dette gjelder også studenter/elever og lærlinger.

Faglig rådgiver

I henhold til § 4, annet ledd i samme forskrift er det opplyst at «Når virksomhetsleder ikke selv er lege eller provisorfarmasøyt, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik utdanning.» Virksomhetsleder må i samarbeid med utpekt faglig rådgiver utarbeide rutiner/prosedyrer på for å sikre faglig forsvarlighet når lærling skal forstå legemiddelhåndtering. Virksomhetsleder bør også kontakte tilsynsfarmasøyt for å bistå når det gjelder hvilke kompetanse den enkelte lærling må inneha for å sikre forsvarlighet til å utføre denne oppgaven.

Har du spørsmål til dette? Ta kontakt med oss her.

Uttalelse fra Fylkesmannen om håndtering av legemidler for lærlinger i helsefaget.