Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er et samarbeids- og serviceorgan for eierne og har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen, i tråd med gjeldene lover og forskrifter.

Mål for virksomheten

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks skal være et samarbeids- og serviceorgan for eierne og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen, i tråd med gjeldene lover og forskrifter.

Ansvar og arbeidsoppgaver er nedfelt i Selskapsavtalen.

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks (KOB iks) skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttering av lærlinger og kvalitetssikring av opplæringen av lærlingen på arbeidsplassen.

Kontoret skal inneha spisskompetanse om læreplaner for fagene og organisering av opplæringen.

KOB iks har juridisk ansvar for lærekontraktene og eierne har arbeidsgiveransvar gjennom arbeidsavtalene.

KOB iks skal ha en offensiv tilnærming, og en organisering tilpasset framtidige endringer i kommunestruktur og regionstruktur.

Bemanning

KOB iks har en tilstrekkelig bemanning til å utføre oppgaver beskrevet i selskapsavtale og serviceerklæring. Eiernes ansettelser av lærlinger er styrende og kontoret skal være bemannet varierende med antall lærlinger hos eierne.

Inntak av lærlinger hos eierne og inntak av lærekandidater har ført til økt bemanning fra

3 årsverk i 2016 til 4 årsverk fom 2017.

Godkjenning i nye fag, Anleggsmaskinfører, Mediegrafiker, Aktivitør, Lette kjøretøy, Vei og anlegg, Institusjonskokk og Byggdrifterfaget(vaktmester) har gitt kontoret nye og spennende oppgaver. Elever/lærlinger i et 4-årig løp i Helsearbeiderfaget og Kontor og administrasjonsfaget har gitt oss nye samarbeidsarenaer med Lier og Hønefoss videregående skoler.

Kontorets bemanning bør være 4 årsverk for å oppfylle eiernes behov og vedtatte serviceerklæring.

Mål

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks skal

2019 -2022

 • formidle til sentrale aktører at Yrkesveien (fagbrev og praksis) kan nyttes som inntak til høyskolestudier
 • øke kunnskapen om at lærlingene har rett til almennfaglig påbygg etter fullført læretid
 • øke kunnskapen om kommunale lærefag og fagenes muligheter gjennom bedret informasjonen i grunnskolene i Buskerud
 • øke kunnskapen om lærlingordningen på alle nivåer, politisk og administrativt hos eierne
 • bidra til årlig økning av antall læreplasser og lærekontrakter hos sine eiere i tråd med de målsettinger som er trukket opp av KS og kommunale vedtak
 • sikre at flest mulig av lærlingene fullfører opplæringen
 • arbeide for at alle lærlinger består fagprøven/kompetanseprøven.
 • arbeide for kompetanseheving av eiernes instruktører for lærlingene
 • tilby minimum 2 møter pr år mellom fagkonsulent/daglig leder, lærling og instruktør med fokus på trivsel, måloppnåelse og videre utvikling i opplæringen.
 • øke kompetansen hos eierne om læreplaner og vurderingskriterier i læreplanen
 • delta i ulike samlinger og nettverk for opplæringskontorer regionalt og nasjonalt
 • bistå lærlinger/lærekandidater i møter med PPOT og nav dersom det er ønsket
 • formidle til sentrale aktører mulighet for fagskole som videre karrierevei etter fagbrev
 • øke bruken av digitale verktøy i arbeidet med oppfølging av lærlingene

2019

 • delta aktivt i og sikre arbeidet med lærlinger innenfor ny kommunestruktur
 • tilpasse kontorets drift til eventuell ny lovgivning for interkommunale selskap
 • bidra aktivt i gjennomføringen av statens lærlingundersøkelse
 • delta på regionkonferanser for opplæringskontor i kommunale fag
 • bidra til rekruttering av lærlinger / fagarbeidere gjennom kvalitet på kontorets arbeid
 • gjennomføre skolebesøk på videregående skoler
 • sammen med lærlingene presentere lærlingordningen og muligheter for arbeid og karriere i offentlig sektor på bla regionale yrkesmesser
 • delta på skolering av ansatte i kommunal eller fylkeskommunal virksomhet i regi av NHO, KS, Fylkesmannen eller Buskerud fylkeskommune.
 • skolere faglig leder og instruktør hos eierne gjennom minimum 2 samlinger
 • samarbeide med eierne om profilering av lærlingordningen i media
 • aktivt benytte facebook og kontorets hjemmeside
 • bidra til videreutvikling av ”Menn i helse” hos flere eiere

Økonomi

Kontorets drift har vært basert på at 40 % av tilskudd pr lærling til lærebedrifter beholdes til drift av kontoret og det må det være også i 2019. Dersom kontoret skal kunne ha 4 årsverk må kommunenes inntak av lærlinger være på minst samme nivå som 2016 og 2017. Redusert inntak vil føre til nedbemanning på kontoret. Egenkapitalen må fortsatt ha et nivå som sikrer videre drift.